Lättnader för det lokala näringslivet

Publicerad:

Uppdaterad:

Till följd av coronaviruset och sjukdomen covid-19 drabbas flera näringar hårt i Stockholms stad. Många verksamheter, inte minst inom besöksnäringen och små till medelstora företag, vittnar om kraftiga intäktsbortfall. Stockholms stad har satt in ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Lättnaderna består av möjlighet till uppskov av inbetalning för ett antal avgifter och även lokalhyra.

Du som vill söka uppskov, kontakta ansvarig förvaltning eller bolag via mejl eller telefon. I kontakter med förvaltningar och bolag behöver du kunna lämna uppgift om ditt kundnummer (eller motsvarande) samt fakturanummer om ditt ärende berör en utställd faktura.

Tomträttsavgälder och arrenden

Möjlighet finns att få uppskov av inbetalning för tomträttsavgälder och arrenden, främst för fastigheter inom hotell, konferens och restauranger. Enskild bedömning av möjlighet till uppskov görs av ansvarig förvaltning, exploateringskontoret.

Kontaktuppgifter

Kontaktcenter, tomträttsavgälder och arrenden
Telefon: 08-508 26 222

Nattöppna restauranger och barer

I normalfallet villkoras tillstånd att ha öppet efter klockan 01 med att restauranger och barer ska ha ordningsvakter i lokalerna från klockan 22 och fram till stängning. Mot bakgrund av att restauranger och barer generellt nu har färre gäster, i kombination med Folkhälsomyndighetens föreskrift från 25 mars om att endast bordsservering tillåts, finns möjlighet för restauranger och barer få lättnader i kravet på ordningsvakter. Socialförvaltningen gör en prövning av varje enskilt ärende.

Kontaktuppgifter

Socialförvaltningens tillståndsenhet
Telefon: 08-508 25 800
E-post: tillstandsenheten@stockholm.se

Kommunala tillsynsavgifter

Uppskov ges för inbetalning av kommunala tillsynsavgifter. Detta gäller samtliga tillsynsärenden, exklusive brandtillsyn.

Kontaktuppgifter

Serveringstillstånd och försäljning av folköl och tobak
Telefon: 08-508 25 800
E-post: tillstandsenheten@stockholm.se

Livsmedelsanläggningar
Telefon: 08-508 28 888
E-post: livs@stockholm.se

Hygienverksamheter, avfall, kosmetiska produkter, solarier och annan hälsoskyddsrelaterad verksamhet
Telefon: 08-508 28 900
E-post: direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se

Bilvårds- och drivmedelsanläggningar, verkstäder med mera, grafisk verksamhet, kemtvätt, tandläkare och annan miljöfarlig verksamhet
Telefon: 08-508 28 990
E-post: plan_o_miljo.miljoforvaltningen@stockholm.se

Fakturor från miljöförvaltningen som hanteras av Sergel Inkasso eller Kronofogden
Telefon: 08-508 28 757
E-post: kundservice.miljoforvaltningen@stockholm.se

Hyresinbetalningar lokaler

Uppskov med hyran

Stockholms stad är genom förvaltningar och bolag en stor hyresvärd för många företag och verksamheter. Du som är företagare eller på annat sätt hyr lokaler av stadens förvaltningar eller bolag kan vända dig till din hyresvärd för att diskutera möjlighet till uppskov av hyran.

Hyresnedsättningar

Med anledning av coronaviruset erbjuder Stockholms stad som hyresvärd möjlighet till hyresnedsättning till företag och verksamheter i utsatta branscher. Möjligheten omfattar de branscher som innefattas av det statliga hyresstödet.

Är du verksam i någon av de branscher som innefattas av det statliga hyresstödet är du också varmt välkommen att kontakta din hyresvärd inom Stockholms stad, som kommer att pröva en eventuell hyresnedsättning individuellt. Ditt ärende kommer att hanteras skyndsamt. Vilka branscher som omfattas av det statliga stödet hittar du i länk nedan. 

Förslag som skickats till Kommissionen - föreslagna branscher att ta emot hyresstöd (200409)

Kontaktuppgifter

Fastighetskontoret
Telefon: 08-508 27 000
E-post: fastighetskontoret@stockholm.se

Stockholmshem
Telefon: 08-508 39 000
E-post: lokal@stockholmshem.se

Familjebostäders kundservice
Telefon: 0770-814 814 

Svenska Bostäders kundcenter
Telefon: 0771-318 318
E-post: info@svenskabostader.se

Stockholms hamnar
Telefon: 08-670 26 00
E-post: fastighetsforvaltning@stockholmshamnar.se

S:t Erik Markutveckling
Fredrik Röjme, förvaltningsansvarig
Telefon: 076-871 50 24
E-post: fredrik.rojme@newsec.se

SISAB
Per Backe, fastighetschef

Telefon: 08-508 42 209
Carmen Stefan, chef fastighetsstöd
Telefon:  08-508 47 013

Markupplåtelser

Det finns möjlighet för uppskov av inbetalning för kommunala markupplåtelser, till exempel för torghandel och foodtruckar. En enskild bedömning görs av ansvarig markägande förvaltning, trafikkontoret.

Kontaktuppgifter

Trafikkontoret
Telefon: 08-508 27 200
E-post för fakturafrågor: ekonomi.upplatelser.tk@stockholm.se
E-post för andra markupplåtelsefrågor: tkupplatelser.tk@stockholm.se

Avgifter vatten och avfall

Möjlighet till uppskov för avgifter inom VA och avfallshantering. En enskild bedömning görs av ansvarigt bolag, Stockholm Vatten och Avfall.

Kontaktuppgifter

Stockholm Vatten och Avfalls kundtjänst
Telefon: 08-522 120 00 
E-post: kund@svoa.se

Bygglov, OVK och ritningar

Som en del i stadens arbete med att underlätta för det lokala näringslivet har stadsbyggnadskontoret infört en väg in för näringslivet. Detta för att

  • öka tillgängligheten för rådgivning och handläggning
  • underlätta att söka bygglov och påskynda handläggningen. 

Kontaktuppgifter

Vägen in för näringslivet för bygglovsrelaterade frågor
Telefon: 08-508 27 400
E-post: foretag.bygglov@stockholm.se
Måndag–fredag 09.00–15.00

Kortare betalningstider

I normala fall gäller att staden betalar sina fakturor inom 30 dagar. Denna betalningstid kortas nu ner för att stärka det lokala näringslivets kassaflöde och likviditet. De förkortade betalningstiderna gäller till 31 december 2020.

Vi bokar om, inte av

De bokningar som staden gjort för till exempel externa möteslokaler och konferenser avbokas inte, utan bokas om för att genomföras under hösten.

En fortsatt hög servicenivå

Stadens ordinarie myndighetsbeslutande verksamhet med stor betydelse för det lokala näringslivet fortsätter som vanligt och med hög beredskap för att ge stöd i alla de frågeställningar som näringslivet har med anledning av situationen.

Tidigare införda åtgärder

  • Förlängd säsong för uteserveringar. Beslut har fattats av trafiknämnden att restauranger och caféer som redan har ett beviljat tillstånd för uteservering kan välja att öppna sin uteservering tidigare.
  • Hamnavgifter. Halverade hamnavgifter beslutades av Stockholms hamnar den 17 mars.

Frågor kring lättnader – Företagslotsen

Har du allmänna frågor om de lättnader som nu införs är du varmt välkommen att kontakta Företagslotsen i Stockholms stad, en kostnadsfri service för företagare i Stockholm.

Pressträff 25 mars

Den grönblå majoriteten höll den 25 mars en pressträff för att informera om läget i Stockholms stad och insatser för underlätta för det lokala näringslivet.

Kontakt

Stängt just nu

Företagslots

måndag–torsdag 08.00–16.30
fredag 08.00–16.00
Du kan vända dig till företagslotsen om du har allmänna frågor kring de lättnader för företag som införts på grund av coronaviruset.
Telefon
Telefon 08-508 11 595
E-post
E-post lots@stockholm.se

In English - Financial relief measures for local businesses

Many businesses in Stockholm are strongly affected by the coronavirus crises. Businesses, especially within the travel and tourism industry and small and medium-sized companies, show very big losses of income. In order to support local businesses – the City of Stockholm has adopted a set of new measures and policies.

Below are some examples of the financial relief measures that will allow businesses to postpone some of their due payments and rents.

If you want to apply for postponement of payments, please contact the responsible City administration or company via email or phone. They will ask for your customer number (or the equivalent) and invoice numbers.

Ground lease agreements

Hospitality businesses and restaurants can apply for postponement of lease payments. The respective administration, or the City Development Office, will do individual assessments of all applications.

Contact
Stockholm contact center; ground lease agreements
Phone: 08-508 26 222
E-mail: markforvaltning.expl@stockholm.se

Late-night bars and restaurants

Normally, licenses for restaurants and bars to stay open after 10 pm, come with stipulations to have security guards present from 10 pm until closing. Based on the current situation with fewer guests and the restriction to solely use seated table service (The Public Health Agency of Sweden; 23 March), the stipulation concerning security guards will be alleviated.

Contact
Social services department; License unit
Phone: 08-508 25 800
E-mail: tillstandsenheten@stockholm.se

Municipal regulatory information

Postponement will be applied for payment of municipal regulation fees. This applies for all regulatory matters, except fire supervision.

Contact
License of serving, alcohol and tobacco
Phone: 08-508 25 800
E-mail: tillstandsenheten@stockholm.se

Food establishments
Phone: 08-508 28 888
E-mail: livs@stockholm.se

Hygiene businesses, waste, cosmetics, sun beds and other health safety related businesses
Phone: 08-508 28 900
E-mail: direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se

Car care, gas stations, mechanic workshops, printworks and shops, dry-cleaning, dentist and other environmentally hazardous activities
Phone: 08-508 28 990
E-mail: plan_o_miljo.miljoforvaltningen@stockholm.se

Invoices from the Environment and Health Department that are being administrated by Sergel Inkasso or Kronofogden (the Swedish Enforcement Authority)
Phone: 08-508 28 757
E-mail: kundservice.miljoforvaltningen@stockholm.se

Invoices for rents

Invoices regarding rent payments, that come from the City departments owning property, can be postponed. However, an individual assessment is carried out by the renter. This concerns, e.g. private cultural activities, campsites, restaurants and other business activities.

Contact
Real Estate Department
Phone: 08-508 27 000
E-mail: fastighetskontoret@stockholm.se

Stockholmshem
Phone: 08-508 39 000
E-mail: lokal@stockholmshem.se

Familjebostäder - Customer service
Phone: 0770-814 814

Svenska Bostäder - Customer service
Phone: 0771-318 318
E-mail: info@svenskabostader.se

Ports of Stockholm
Phone: 08-670 26 00
E-mail: fastighetsforvaltning@stockholmshamnar.se

S:t Erik Markutveckling
Fredrik Röjme, förvaltningsansvarig
Phone: 076-871 50 24
E-mail: fredrik.rojme@newsec.se

SISAB
Per Backe, Property Manager
Phone: 08-508 42 209
Carmen Stefan, Manager for Property Support
Phone: 08-508 47 013

Land leases

There is a possibility to postpone payment of municipal land leases, e.g. for market trading and food trucks. The renter, the Traffic Department, carries out individual assessment.

Contact
Traffic department
Phone: 08-508 27 200
Invoicing: ekonomi.upplatelser.tk@stockholm.se
Ground lease agreements: tkupplatelser.tk@stockholm.se

Fees for water and waste collection

There is a possibility to postpone payment of fees for water and waste collection. Individual assessment are carried out by the municipal Water and Waste Company (Stockholm Vatten och Avfall).

Contact
Stockholm Water and Waste Company (Stockholm Vatten och Avfall) Customer Service
Phone: 08-522 120 00
E-mail: kund@svoa.se

Construction permits, obligatory ventilation control and drawings

The City Planning Department has established a single point of contact for business. The aim is:

  • Increasing the availability of business counselling and processing of applications
  • Facilitate applications for building permits and speeding up the process

Contact
Contact point for businesses regarding building permit-related issues
Phone: 08-508 27 400
E-mail: foretag.bygglov@stockholm.se
Monday – Fridays 9 am – 3 pm

Shorter terms of payment

The City normally pay invoices within 30 days. This period will be shortened to strengthen the cash flow and liquidity of local businesses.

The City reschedules, instead of cancelling

Venues booked by the City for meetings and events, are rescheduled to take place in the autumn, instead of being cancelled.

Sustained high level of service

The City’s regular activities that are of importance for local businesses, continue as usual, with high readiness to provide support for the business community.

Previously introduced measures

  • Prolonged season for sidewalk cafes and restaurants. The Transport Committee has decided that restaurants and cafes that have a valid permit for outdoor seating can chose to open their sidewalk cafes/restaurants earlier than planned.
  • Port fees. The Ports of Stockholm decided on March 17th, to reduce the port fees by 50% for a period of one month.

Question regarding Financial relief for local businesses

If you have questions regarding the introduced financial relief measures, please contact Stockholm’s business consulting (Företagslotsen), a municipal service for Stockholm businesses.

Phone: 08-508 11 595
E-mail: lots@stockholm.se