Förstärkningsteam och särskilda korttidsboenden

Publicerad:

Uppdaterad:

Med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 sammankallade finansborgarrådet Stockholms stads krisledningsnämnd den 24 april. De fattade beslut om förstärkningsteam i hemtjänsten och åtgärder för att minska smittspridning inom vård- och omsorgsboende.

Förstärkningsteam i hemtjänsten

Alla äldre med hemtjänstinsatser som har konstaterad eller misstänkt covid-19, ska erbjudas hjälp av förstärkningsteam. I de fall en privat hemtjänstutförare inte har ett förstärkningsteam erbjuds den äldre förstärkningsteam från kommunal hemtjänstutförare.

Bakgrund till beslut

Det finns konstaterade och misstänkta fall av covid-19 inom hemtjänsten. En av åtgärderna för att minska smittspridning inom hemtjänsten är att minimera antalet medarbetare hos de personer som har misstänkt eller konstaterad covid-19. Detta arbetssätt är redan infört vid alla stadsdelsförvaltningar hos hemtjänstutförarna i kommunal regi.

Alla äldre med konstaterad eller misstänkt covid-19 och som behöver hemtjänstinsatser, bör kunna få insatserna utförda av ett förstärkningsteam oavsett vilken hemtjänstutförare de har valt. Äldre som har privata hemtjänstutförare, som inte har möjlighet att starta eget förstärkningsteam, bör erbjudas hjälp av den kommunala hemtjänstens förstärkningsteam.

Åtgärder för att minska smittspridning inom vård- och omsorgsboende

Personer med covid-19 i kombination med diagnoser som kan medföra ett riskbeteende, kan erbjudas plats vid särskilda korttidsboenden för personer med konstaterad smitta. Detta gäller även för personer som sedan tidigare bor permanent på ett vård- och omsorgsboende.

Bakgrund till beslut

Staden har vidtagit ett antal åtgärder för att minska risk för smittspridning till vård- och omsorgsboenden. Bland annat har särskilda enheter för korttidsvård för personer med konstaterad covid-19 skapats samt flytt mellan vård- och omsorgsboenden pausats. Ytterligare åtgärder behöver tas för att minska fortsatt smittspridning.

Där det finns tillgång till nödvändig skyddsutrustning och tillräckliga personalresurser, innebär det oftast inga problem att bedriva kohortvård av personer som till största del är sängliggande på grund av konstaterad covid-19.

Det har dock visat sig vara svårt att bedriva kohortvård av personer med lättare symtom av covid-19 i kombination med demenssjukdom eller kognitiv svikt. De enskilda kan i dessa fall vara mycket rörliga, kontaktsökande och, i avsaknad av sjukdomsinsikt, ha ett beteende som utgör en särskild risk för smittspridning. Det kan därför vara svårt att begränsa dessa personers rörelsefrihet.